hidden

Privacyverklaring

Slapen bij Ons Thuus, gevestigd aan Steenheuvelsestraat 47, 6578 AB Leuth, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.slapenbijonsthuus.nl
Steenheuvelsestraat 47
6578 AB Leuth
+31 6 20431027
Lieke Spann is de functionaris Gegevensbescherming van Slapen bij Ons Thuus. Zij is te bereiken via info@slapenbijonsthuus.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Slapen bij Ons Thuus verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam • Adresgegevens • Telefoonnummer • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@slapenbijonsthuus.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Slapen bij Ons Thuus verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Slapen bij Ons Thuus bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is maximaal 3 jaar, tenzij anders wettelijk verplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Slapen bij Ons Thuus zal jouw persoonlijke gegevens nooit delen, doorgeven, verkopen of ter beschikking stellen aan derden, tenzij wij op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken aan een daartoe bevoegde autoriteit.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Slapen bij Ons Thuus gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Slapen bij Ons Thuus en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@slapenbijonsthuus.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Slapen bij Ons Thuus wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Slapen bij Ons Thuus neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@slapenbijonsthuus.nl.

Wil jij ook slapen in een stukje familiegeschiedenis?

© 2022 Slapen bij Ons Thuus